ஈரோஸ் மாவீரர் 
இராசரட்ணம்
சங்கரப்பிள்ளை இராசரட்ணம்
அக்கரைப்பற்று, அம்பாறை
வீரச்சாவு: 15.12.1986

ஈரோஸ் மாவீரர் 
மனோ
(இயற்பெயர் அறியப்படவில்லை)
உயிலங்குளம், மன்னார்
வீரச்சாவு: 15.12.1986

ஈரோஸ் மாவீரர் 
தங்கவேல்
குஞ்சுத்தம்பி தங்கவேல்
பாண்டிருப்பு கல்முனை, அம்பாறை
வீரச்சாவு: 15.12.1985

ஈரோஸ் மாவீரர் 
சாந்தன்
இராமக்குட்டி சாந்தகுமார்
பாண்டிருப்பு, கல்முனை, அம்பாறை
வீரச்சாவு: 15.12.1985
 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com