சிறீகுமார்
முத்துக்குமாரு சிவகுமார்
உரும்பிராய் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: தனிக்குழு மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சிறீகுமார்
இயற்பெயர்: முத்துக்குமாரு சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: உரும்பிராய் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 28.07.1946
வீரச்சாவு: 27.07.1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் இரண்டாவதாக சிங்களக் காடையர்கள் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் படுகொலை

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com