பெஞ்சமின்
பெஞ்சமின்
மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: தனிக்குழு மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: பெஞ்சமின்
இயற்பெயர்: பெஞ்சமின்
பால்: ஆண்
ஊர்: மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 00.00.0000
வீரச்சாவு: 01.01.1981
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பில் சிறிலங்கா படையினர் மீதான நடவடிக்கையின் பின் ஆற்றில் பாய்ந்து வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com