வீரவேங்கை நிக்கி
வைத்திலிங்கம் நிகேதரன்
சுண்ணாகம் மத்தி, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நிக்கி
இயற்பெயர்: வைத்திலிங்கம் நிகேதரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சுண்ணாகம் மத்தி, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 08.04.1963
வீரச்சாவு: 11.08.1984
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் சுண்ணாகம் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக பொறிவெடியில் சிக்கி வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com