வீரவேங்கை ஸ்.ரீபன்
நடராசா ஆனந்தராசா
அனலைதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஸ்.ரீபன்
இயற்பெயர்: நடராசா ஆனந்தராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: அனலைதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரச்சாவு: 29.06.1984
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறை சரவணைப் பகுதியில் சிறிலங்கா காவல்துறையுடனான சமரின் பின் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: சாட்டி
மேலதிக விபரம்: சாட்டி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com