மேஜர் பத்மகீர்த்தி (அசோகன்)
பொன்னையா மோகனதாஸ்
தம்பகாமம், பளை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: பத்மகீர்த்தி (அசோகன்)
இயற்பெயர்: பொன்னையா மோகனதாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: தம்பகாமம், பளை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 18.09.1971
வீரச்சாவு: 09.12.1994
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com