வீரவேங்கை மதிவாணி
நாகேந்திரம் ராகினி
ஆனைவிழுந்தான், அக்கராயன், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மதிவாணி
இயற்பெயர்: நாகேந்திரம் ராகினி
பால்: பெண்
ஊர்: ஆனைவிழுந்தான், அக்கராயன், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 04.09.1983
வீரச்சாவு: 09.12.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் நுணாவில் பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com