லெப்டினன்ட் வித்தகி
சிவலிங்கம் சிவலோஜினி
கட்டைப்பிரராய், கல்வியங்காடு யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வித்தகி
இயற்பெயர்: சிவலிங்கம் சிவலோஜினி
பால்: பெண்
ஊர்: கட்டைப்பிரராய், கல்வியங்காடு யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 24.03.1978
வீரச்சாவு: 09.12.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் நுணாவில் பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com