லெப்டினன்ட் மண்மொழி
நகுலேஸ்வரன் நந்தகுமார்
கொச்சிக்கடை, கொழும்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மண்மொழி
இயற்பெயர்: நகுலேஸ்வரன் நந்தகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொச்சிக்கடை, கொழும்பு
மாவட்டம்: வெளி (சிறிலங்கா)
வீரப்பிறப்பு: 25.12.1981
வீரச்சாவு: 09.12.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் நுணாவில் பகுதியில் படையினரின் எறிகணைக் தக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com