வீரவேங்கை பூங்குன்றன்
விநாயகமூர்த்தி ரோசன்
பெரியபண்டிவிரிச்சான், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பூங்குன்றன்
இயற்பெயர்: விநாயகமூர்த்தி ரோசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியபண்டிவிரிச்சான், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 10.09.1981
வீரச்சாவு: 09.12.1997
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு கரிப்பட்டமுறிப்பில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: பண்டிவிரிச்சான்
மேலதிக விபரம்: பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com