சண்டி
கிருஷ்ணபிள்ளை தெய்வநாயகம்
தம்பிலுவில், அம்பாறை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சண்டி
இயற்பெயர்: கிருஷ்ணபிள்ளை தெய்வநாயகம்
பால்: ஆண்
ஊர்: தம்பிலுவில், அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 28.04.1955
வீரச்சாவு: 24.04.1985
நிகழ்வு:

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com