வேல்வேந்தன்
எஸ்.சுப்பிரமணியம்
சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: வேல்வேந்தன்
இயற்பெயர்: எஸ்.சுப்பிரமணியம்
பால்: ஆண்
ஊர்: சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 24.04.1985
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு சித்தாண்டிப்பகுதியில் சிறிலங்கா சிறப்பு அதிரடிப்படையினர் முற்றுகையிட்ட போது வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com