பாக்கியன்
சோமநாதன் பாக்கியராசா
காரைதீவு, கல்முனை, அம்பாறை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: பாக்கியன்
இயற்பெயர்: சோமநாதன் பாக்கியராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: காரைதீவு, கல்முனை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 25.11.1954
வீரச்சாவு: 27.03.1985
நிகழ்வு:

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com