பாண்டியன்
செபமாலை நிக்கலஸ்
வட்டகண்டல், மன்னார்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: பாண்டியன்
இயற்பெயர்: செபமாலை நிக்கலஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: வட்டகண்டல், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 06.07.1963
வீரச்சாவு: 14.03.1985
நிகழ்வு: மன்னார் முருங்கனில் சிறிலங்கா படையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com