துரைநாயகம்
கந்தசாமி துரைநாயகம்
மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: துரைநாயகம்
இயற்பெயர்: கந்தசாமி துரைநாயகம்
பால்: ஆண்
ஊர்: மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 04.02.1985
நிகழ்வு:

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com