சோமேஸ்
சோமேஸ்வரன்
திருநெல்வேலி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சோமேஸ்
இயற்பெயர்: சோமேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருநெல்வேலி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 11.09.1963
வீரச்சாவு: 04.01.1985
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணத்தில் சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com