தட்சணா
சோமசுந்தரம் தட்சனாமூர்த்தி
ஆறுமுகத்தான்குடியிருப்பு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: தட்சணா
இயற்பெயர்: சோமசுந்தரம் தட்சனாமூர்த்தி
பால்: ஆண்
ஊர்: ஆறுமுகத்தான்குடியிருப்பு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 03.06.1964
வீரச்சாவு: 01.01.1985
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மருத்துவமனையில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com