விக்ரர் (சுமித்திரன்)
விக்ரர் டலீமா
பேசாலை, மன்னார்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: விக்ரர் (சுமித்திரன்)
இயற்பெயர்: விக்ரர் டலீமா
பால்: ஆண்
ஊர்: பேசாலை, மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 26.11.1961
வீரச்சாவு: 10.12.1984
நிகழ்வு: பூநகரி சங்குப்பிட்டிப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com