சீலன்
ஆ.சத்தியநாதன்
பிச்சைக்குளம், முருங்கன், மன்னார்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சீலன்
இயற்பெயர்: ஆ.சத்தியநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பிச்சைக்குளம், முருங்கன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 18.11.1962
வீரச்சாவு: 08.12.1984
நிகழ்வு: யான் ஓயாவில் சிறிலங்கா படையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com