அழகையா
சபாபதிப்பிள்ளை அழகையா
தம்பிலுவில், அம்பாறை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: அழகையா
இயற்பெயர்: சபாபதிப்பிள்ளை அழகையா
பால்: ஆண்
ஊர்: தம்பிலுவில், அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 14.10.1955
வீரச்சாவு: 26.10.1984
நிகழ்வு: அக்கரைப்பற்றுப்பகுதியில் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் கும்பலின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com