றாஜி
லோரன்ஸ் ஆரோக்கியநாதன்
மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: றாஜி
இயற்பெயர்: லோரன்ஸ் ஆரோக்கியநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 11.12.1956
வீரச்சாவு: 02.02.1984
நிகழ்வு: திருமலை யான்ஓயாப்பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரால் கைதாகி நடாத்தப்பட்ட கோரத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com