இராசு
அ.யோகானந்தன்
சிறுக்கண்டல், முருங்கன், மன்னார்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: இராசு
இயற்பெயர்: அ.யோகானந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சிறுக்கண்டல், முருங்கன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 20.09.1964
வீரச்சாவு: 01.01.1984
நிகழ்வு: பூசா முகாமில் சிறிலங்கா படையினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கையில் நடாத்தப்பட்ட கோரத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com