சிவானந்தராசா
சித்திரவேல் சிவானந்தராசா
மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சிவானந்தராசா
இயற்பெயர்: சித்திரவேல் சிவானந்தராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 28.07.1955
வீரச்சாவு: 26.07.1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலின் பின் பண்டுவம் பெற்றுவரும்போது வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com