இராசகிளி
கிருஷ்ணபிள்ளை நாகராசா
கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: இராசகிளி
இயற்பெயர்: கிருஷ்ணபிள்ளை நாகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 19.07.1953
வீரச்சாவு: 25.07.1983
நிகழ்வு: வெலிக்கடைச்சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com