நவம்
நவரட்ணராஜா
கிளிவெட்டி, மூதூர், திருமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: நவம்
இயற்பெயர்: நவரட்ணராஜா
பால்: ஆண்
ஊர்: கிளிவெட்டி, மூதூர், திருமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 01.01.1983
நிகழ்வு: சிறிலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு குருநகர் முகாமில் வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரத்தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com