கப்டன் சீராளன்
ஞானப்பிரகாசம் ரஞ்சன்
உயிர்த்தராசன்குளம், முருங்கன், மன்னார்
 
 
 
 
பிரிவு: கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சீராளன்
இயற்பெயர்: ஞானப்பிரகாசம் ரஞ்சன்
பால்: ஆண்
ஊர்: உயிர்த்தராசன்குளம், முருங்கன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 01.07.1973
வீரச்சாவு: 11.11.1993
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பலாலி படைத்தளத்தினுள் ஊடுருவி மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com