கப்டன் வினோத்
வேலுப்பிள்ளை திலகராசா
காட்டுவளவு, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: வினோத்
இயற்பெயர்: வேலுப்பிள்ளை திலகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: காட்டுவளவு, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 19.08.1970
வீரச்சாவு: 10.07.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: உடுத்துறை
மேலதிக விபரம்: உடுத்துறை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com