லெப்டினன்ட் பூமகள்
பெருமாள் சியாமளா
நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: பூமகள்
இயற்பெயர்: பெருமாள் சியாமளா
பால்: பெண்
ஊர்: நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 16.11.1977
வீரச்சாவு: 21.03.1997
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு முத்தையன்கட்டுப்பகுதியில் நீரில் மூழ்கி வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com