2ம் லெப்டினன்ட் வனராஜ்
சுப்பிரமணியம் மோகனதாஸ்
7ம் கட்டை, உன்னிச்சை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வனராஜ்
இயற்பெயர்: சுப்பிரமணியம் மோகனதாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: 7ம் கட்டை, உன்னிச்சை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 24.04.1975
வீரச்சாவு: 15.11.1996
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு 06ம் கட்டைப்பகுதியை நோக்கி முன்னேறிய படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com