வீரவேங்கை ரதிகலா
சிவராஜனி இராஜேஸ்வரன்
மாப்புலவு, வதிரி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ரதிகலா
இயற்பெயர்: சிவராஜனி இராஜேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மாப்புலவு, வதிரி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 20.08.1971
வீரச்சாவு: 13.08.1996
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பரந்தனில் படையினரின் முன்னகர்விற்கெதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com