மேஜர் குரு (ஜொனி)
சிவதாஸ் ஜஸ்ரின்சன்
சுண்டுக்குழி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: குரு (ஜொனி)
இயற்பெயர்: சிவதாஸ் ஜஸ்ரின்சன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சுண்டுக்குழி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 26.09.1968
வீரச்சாவு: 21.04.1996
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் தென்மராட்சி கோட்டத்தை கைப்பற்ற மேற்கொள்ளப்பட்ட சூரியகதிர் 2 நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com