வீரவேங்கை கவி
பிலேந்திரன் ஜெயசீலி
பரிகார்கண்டல், முருங்கன், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: கவி
இயற்பெயர்: பிலேந்திரன் ஜெயசீலி
பால்: பெண்
ஊர்: பரிகார்கண்டல், முருங்கன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 04.03.1976
வீரச்சாவு: 15.11.1995
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தொன்றில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெற்றுவரும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com