வீரவேங்கை மாவேந்தன்
ரணகுலசிங்கம் நிதன்
2ம் குறிச்சி, கோட்டைக்கல்லாறு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மாவேந்தன்
இயற்பெயர்: ரணகுலசிங்கம் நிதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 2ம் குறிச்சி, கோட்டைக்கல்லாறு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 16.10.1978
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com