வீரவேங்கை ஞானமூர்த்தி
கிருஸ்ணபிள்ளை இராமநாதன்
வந்தாறுமூலை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஞானமூர்த்தி
இயற்பெயர்: கிருஸ்ணபிள்ளை இராமநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வந்தாறுமூலை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 04.05.1977
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com