மேஜர் பிரசன்னா
சின்னதம்பி சிவகுமார்
மிருசுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்,
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: பிரசன்னா
இயற்பெயர்: சின்னதம்பி சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: மிருசுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்,
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 30.06.1972
வீரச்சாவு: 07.12.1994
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com