வீரவேங்கை பெரியராஜன் (ராஜன்)
வி.சந்திரராசா
விளக்குவைத்தகுளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பெரியராஜன் (ராஜன்)
இயற்பெயர்: வி.சந்திரராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: விளக்குவைத்தகுளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரச்சாவு: 21.03.1987
நிகழ்வு: வவுனியா வில் சிறிலங்கா படையினரின் சுறறிவளைப்பின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com