வீரவேங்கை ஒளியன் (கிரி)
தெய்வேந்திரன் இராஜதேவன்
நட்டாங்கண்டல், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஒளியன் (கிரி)
இயற்பெயர்: தெய்வேந்திரன் இராஜதேவன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நட்டாங்கண்டல், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 30.04.1977
வீரச்சாவு: 13.09.1992
நிகழ்வு: மணலாற்றில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com