வீரவேங்கை வேதமணி
அப்புசசாமி சிவலிங்கம்
ஈச்சங்குளம், ஆண்டான்குளம், மன்னார்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வேதமணி
இயற்பெயர்: அப்புசசாமி சிவலிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஈச்சங்குளம், ஆண்டான்குளம், மன்னார்.
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 22.06.1960
வீரச்சாவு: 13.01.1987
நிகழ்வு: தமிழீழக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com