வீரவேங்கை ராம்ராஜ்
சின்னத்தம்பி யோகராசா
மண்டூர், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ராம்ராஜ்
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி யோகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: மண்டூர், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 23.09.1972
வீரச்சாவு: 13.02.1992
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மணற்பிட்டிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com