லெப்.கேணல் விக்ரர்
மருசலின் பியூஸ்லஸ்
பனங்கட்டிக்கொட்டு, மன்னார்.
 
 
 
 
பொறுப்பு: மன்னார் மாவட்டத் தளபதி
நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: விக்ரர்
இயற்பெயர்: மருசலின் பியூஸ்லஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: பனங்கட்டிக்கொட்டு, மன்னார்.
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 24.11.1967
வீரச்சாவு: 12.10.1986
நிகழ்வு: மன்னார் அடம்பனில் சிறிலங்கா படையினருடன் நேரடிச் சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com