லெப்டினன்ட் ரவியப்பா
சுப்பிரமணியம் உருத்திரன்
சிலாவத்துறை, மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ரவியப்பா
இயற்பெயர்: சுப்பிரமணியம் உருத்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சிலாவத்துறை, மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 17.08.1991
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணியிலிருந்து கட்டைக்காடு நோக்கி முன்நகர முயன்ற படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com