வீரவேங்கை பாலச்சந்திரன்
பியதாச யேசுராசன்
மடு வீதி, மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பாலச்சந்திரன்
இயற்பெயர்: பியதாச யேசுராசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மடு வீதி, மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 28.01.1967
வீரச்சாவு: 17.07.1991
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வெற்றிலைக்கேணியிலிருந்து கட்டைக்காடு நோக்கி முன்நகர முயன்ற படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com