வீரவேங்கை பீற்றர்
சத்தியநாதன் சிறீஸ்கந்தராசா
மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பீற்றர்
இயற்பெயர்: சத்தியநாதன் சிறீஸ்கந்தராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 23.06.1973
வீரச்சாவு: 21.03.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com