வீரவேங்கை பாணன்
பாலசிங்கம் குணபாலன்
திருக்கேதீஸ்வரம் மாந்தை, மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பாணன்
இயற்பெயர்: பாலசிங்கம் குணபாலன்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருக்கேதீஸ்வரம் மாந்தை, மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 27.03.1971
வீரச்சாவு: 21.03.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com