வீரவேங்கை முகேஸ்
சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: முகேஸ்
இயற்பெயர்:
பால்: ஆண்
ஊர்: சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 14.02.1991
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மணற்பிட்டி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் மீதான தாக்குதலின் போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)
மேலதிக விபரம்: இம் மாவீரரின் வித்துடல்(நினைவுக்கல்) வரிசை 2-21ல் விதைக்க(நாட்ட)ப்பட்டுள்ளது. எனினும் எந்த மாவீரர் துயிலும் இல்லம் என்ற விபரம் மாவீரர் விபரக்கோவையில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com