வீரவேங்கை பேபியன்
செல்லையா பெனடிற்
பெரியபண்டிவிரிச்சான், மடுக்கோவில், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பேபியன்
இயற்பெயர்: செல்லையா பெனடிற்
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியபண்டிவிரிச்சான், மடுக்கோவில், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 19.08.1975
வீரச்சாவு: 13.02.1991
நிகழ்வு: மன்னார் சிலாவத்தையில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: பண்டிவிரிச்சான்
மேலதிக விபரம்: பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com