வீரவேங்கை ராஜன்
தொம்பை மிலேஸ்
மணல்மோட்டை, அடம்பன், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ராஜன்
இயற்பெயர்: தொம்பை மிலேஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: மணல்மோட்டை, அடம்பன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1968
வீரச்சாவு: 13.08.1990
நிகழ்வு: மன்னார் மாந்தையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com