2ம் லெப்டினன்ட் தேவா
சிவராசலிங்கம் சிவகுமார்
பாலம்பிட்டி, மடுக்கோவில், மன்னார்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: தேவா
இயற்பெயர்: சிவராசலிங்கம் சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: பாலம்பிட்டி, மடுக்கோவில், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 09.07.1965
வீரச்சாவு: 13.02.1986
நிகழ்வு: வவுனியா மன்னார் வீதியில் சிறிலங்கா படையினரின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com