வீரவேங்கை ஜாசீர்
சிவக்கொழுந்து சிறீதரன்
சமணன்குளம், ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஜாசீர்
இயற்பெயர்: சிவக்கொழுந்து சிறீதரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சமணன்குளம், ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 14.06.1974
வீரச்சாவு: 17.07.1990
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற நேரடிச் சமரின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com