காளி
பிள்ளையான் காளிராசா
கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: காளி
இயற்பெயர்: பிள்ளையான் காளிராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: கட்டைபறிச்சான், மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 13.09.1989
நிகழ்வு: மூதூர் கட்டைபறிச்சான் விபுலானந்த மகாவித்தியாலயத்தினுள் வைத்து இந்திய படையினரால் சுடப்பட்டு வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com